Jess McChesney (birthday) and Todd & Gabby Kohler (anniversary)